🎃Halloween

set:nAFK89C8KZ4

Halloween là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, vào buổi tối trước Lễ Các Thánh trong Kitô giáo Tây phương, để có thể sử dụng hiệu ứng này, mọi người vào Element (thành phần) ---> tìm kiếm theo cấu trúc set:nAFK89C8KZ4 ---> nhấn Enter và nhận thành quả thôi nào.

Last updated